Eğitim ve Öğrenim

Öğretmen adaylarının kaliteli bir öğretmen olarak yetiştirilmesi doğrultusunda kendilerine teorik dersler verilirken, diğer taraftan öğretme ve öğrenme süreçlerine etkili bir biçimde katılmaları esas alınmıştır. Bu kaliteyi yakalamak için, lisans öğrenimleri boyunca her öğretmen adayından, bir dizi ders dışı etkinliğe katılması, gözlem, araştırma ve uygulama etkinliklerini bizzat gerçekleştirmesi istenmektedir. Öğretmen adayının, öğretmenlik davranışlarını bu süreçler yoluyla istenilen düzeyde kazanabilmesi için bir dönemlik yarı zamanlı uygulama tecrübesinden çok daha fazla zamana ve çabaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle derslerle ilgili uygulama etkinlikleri, gözlem ve öğretmenlik uygulamaları öğretmen adayına giderek artan bir sorumluluk ve uygulama yeterliliği kazandırmak için, bütün yöntem derslerine ve beş yarıyıla yayılarak programa yerleştirilmektedir. 

Yurt dışında donanımlı öğretmen yetiştirilirken programlarda yaygın olarak yer alan bu tür uygulamalar öğretmen adayının kalitesine katkı sağladığından, uygulama ağırlıklı dersler TEDÜ Eğitim Fakültesi olarak bütün lisans programlarına yansıtılmıştır. 

Uygulama tecrübeleri yanında, öğretmen adaylarından eğitim fakültesinde aldıkları derslerle birlikte zengin bir kültür kazanmaları amacıyla temel bilimler alanında her bir disiplinden en az bir ders almaları istenmektedir. TED Üniversitesi’nin program yapısı, liberal eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici eğitim felsefesini benimseyen bir müfredattır. Disiplinler arası çalışmalar, araştırma ve bitirme projeleri teşvik edilmektedir. Bu amaçla temel bilim dersleri bütün lisans programlarının müfredatında yer almaktadır. 

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, hazırlanan müfredat gereği temel bilimler (anadil, yabancı diller, matematik, fen ve doğa bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, edebiyat) ve eğitim bilimleri ile ortak çalışır. Bu programa devam eden öğrenciler, alan eğitimi derslerine ek olarak adı geçen disiplinlerden en az ikişer ders alırlar. 

Öğretmen adaylarına TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çift ana dal yapma imkanı da sunulur. Yurt içindeki diğer sınıf öğretmenliği lisans programlarından farklı olarak müfredatta, 3 yıla yayılmış ve giderek artan ders dışı etkinlik, araştırmalar, projeler, gözlem ve öğretmenlik uygulaması imkanı bulunmaktadır.